Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.swiatly.com

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.swiatly.com  jest Krystyna Jasiak – Światły , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU „Światły” Krystyna Jasiak -  z siedzibą w Łodzi ul.Brzezińska 233/235, 92-703 (adres głównego miejsca wykonania działalności oraz adres doręczeń) NIP 7281089827 REGON 471449910, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.swiatly.com jest sprzedaż detaliczna i hurtowa lamp, reflektorów, kinkietów i oświetlenia LED, mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.swiatly.com sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.swiatly.com

 3. SPRZEDAWCA – Krystyna Jasiak - Światły, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU „Światły” Krystyna Jasiak - z siedzibą w Łodzi ul. Brzezińska 233/235 92-703 Łódź NIP 7281089827 REGON 471449910, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatly.com

 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatly.com oferta zawarcia umowy sprzedaży

 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.swiatly.com , oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym

 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatly.com  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

III Rejestracja

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.swiatly.com  jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. Login,

  2. E-mail,

  3. Hasło,

 4. Następnie Użytkownik powinien kliknąć w przesłany na podany adres e-mail link aktywacyjny aby zakończyć proces rejestracji oraz uzupełnić dane konieczne do realizacji zamówienie przez Sprzedawcę. Wymagane są następujące dane:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Telefon,

  4. Miasto,

  5. Kod pocztowy,

  6. Adres,

 5. Oprócz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, Użytkownik może podać:

  1. Nazwa firmy,

  2. NIP,

  3. Województwo,

  4. Kraj.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.swiatly.com  Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego i mailowo.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę „do koszyka”. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 6. Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, a następnie wybrać opcję „dalej” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta, Sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia.

 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 10. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu.

 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

 

V Sposób płatności

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a.przedpłata na konto bankowe,

b.płatność za pobraniem przy odbiorze,

3.Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

40124030601111000034524295

 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. W przypadku zamówień Towarów, których wartość przekracza kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/groszy) warunki płatności będą każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.

 

VI Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 3. Przy każdym Towarze dostępnym w sklepie internetowym www.swiatly.com  znajduje się informacja w zakresie terminu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W związku z tym, że większość Towarów jest sprowadzana z innych państw, zazwyczaj termin realizacji zamówień przez Sprzedawcę wynosi od 2 do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 5. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

 6. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

VII Reklamacje

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o uzupełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru. Zaleca się aby Klient w celu realizacji swoich uprawnień dołączył również dowód zakupu Towaru. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 6. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta lub importera, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, który przekaże Towar wraz z reklamacją Klienta producentowi.

  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

VIII Gwarancja

 

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na niektóre Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, treść oraz warunki gwarancji są określone w wystawionym dokumencie gwarancyjnym.

IX Zwroty

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres [email protected]  bądź też listownie na adres:

   

PHU " Światły" Krystyna Jasiak - Światły

 

ul. Brzezińska 233/235

 

92-703 Łódź

 

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

 2. Zaleca się aby Klient dołączył dowód zakupu Towaru oraz skorzystał z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

 3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  5. dostarczania prasy;

  6. usług w zakresie gier hazardowych.

 

X Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 5. Telefon: 042 6484220 lub +48 781515610

 6. e-mail: [email protected]

 7. pisemnie na adres: PHU „Światły” Krystyna Jasiak - Światły, ul. Brzezińska 233/235 92-703 Łódź

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

 9. linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.swiatly.com . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 10. Nazwa sklepu internetowego www.swiatly.com l oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 października 2013 roku.